Informació legal

1. AUTORIA I RESPONSABILITAT
Titular: AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Adreça: Plaça de l’Ajuntament 1 08230 Matadepera
Contacte: munuerabj@matadepera.cat (Arxiu Municipal de Matadepera)
Telèfon: 93 787 02 00
NIF: P-0811900-J

2. POLÍTICA DE DADES
L’Ajuntament de Matadepera no es fa responsable de les informacions i  opinions que siguin emeses a través del blog o de qualsevol altre al qual s’accedeixi per mitjà d’enllaços (links).

La responsabilitat per l’ús de la informació continguda en el blog és de l’usuari. L’Ajuntament de Matadepera queda eximit de tota  responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui  derivar-se de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les  informacions contingudes en aquest blog i de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix.

3. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la  informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat de l’Ajuntament de Matadepera i/o dels seus autors/es i tenen la consideració d’obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest blog, sense autorització expressa de l’Ajuntament de Matadepera o dels seus autors/es.

Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el blog de l’Ajuntament de Matadepera són propietat d’aquest i estan protegits per la legislació vigent aplicable, excepte aquells subministrats per col·laboradors/des sense relació contractual amb l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Matadepera no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a  aquest blog.

4. LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament  consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter  general i seran les estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s’utilitzarà exclusivament per donar l’efectiva resposta o prestació del servei a l’usuari.

5. CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DELS DOCUMENTS D’ARXIU ACCESSIBLES EN LÍNIA DE L’ARXIU MUNICIPAL DE MATADEPERA
1. Els documents poden ser reproduïts i difosos per qualsevol sistema i mitjà i per a qualsevol finalitat, actes que es poden efectuar sense límit temporal.
2. En el cas que es vulguin reutilitzar amb finalitats comercials, en aplicació de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, preguem que es posin en contacte amb l’Ajuntament.
3. Ningú es podrà atribuir cap dret de propietat intel·lectual sobre els documents que s’obtinguin a través d’aquest blog, encara que sigui objecte de presentació en un altre lloc, o editats i distribuïts en suport paper, o incorporats a una base de dades.
4. En tractar-se de documents de titularitat pública cal indicar en tot moment la seva provinença i les referències que identifiquen cada document. Es seguirà la fórmula següent: Arxiu Municipal de Matadepera. [Fons documental], [Títol], [Anys]. En cas d’una fotografia, s’afegirà el fotògraf.
5. No es pot alterar, manipular o modificar de cap forma o manera el sentit o contingut del document, de forma que indueixi a errors d’interpretació d’aquest contingut, o pugui perjudicar a terceres persones, o creï perjudici als interessos generals. En el cas de reproducció parcial s’indicarà aquesta circumstància i s’inclourà la referència del document.
6. En cap cas, o forma, o modalitat d’utilització, es podrà indicar, donar a entendre o suggerir que l’ajuntament de Matadepera participa, promou o dóna suport a aquesta utilització.
7. En el cas d’utilització dels documents en entorns informàtics s’han de conservar, no alterar ni suprimir les metadades que estiguessin incloses.
8. La utilització de documents que continguin dades de caràcter personal es farà d’acord amb els principis de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
9. La utilització dels documents serà per compte i risc de la persona que la porti a terme la qual, en cas d’ús inadequat que provoqués perjudici a tercers o als interessos generals, haurà de respondre davant les reclamacions dels perjudicats o per les altres responsabilitats legals que se’n derivessin.
10. En el cas de documents no provinents de l’Arxiu Municipal de Matadepera, serà responsabilitat de l’usuari contactar amb l’arxiu, públic o privat, d’origen abans del seu ús, per conèixer les condicions i complir-les. En virtut d’aquest fet, sempre hi haurà una llegenda, que orientarà a l’usuari, quan es reprodueixi un document.

Aquest bloc és una iniciativa de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Matadepera, l’Arxiu Municipal de Matadepera i la col·laboració d’investigadors/es locals o que situen el seu camp d’actuació en el municipi de Matadepera.