L’Arxiu Municipal de Matadepera

L’Arxiu Municipal de Matadepera (AMMAT) és l’arxiu de referència per cercar documentació des de meitat del segle XIX fins a l’actualitat. Com a servei que custodia el fons documental de l’Ajuntament de Matadepera, està obert a qualsevol investigador i/o estudiant, a més del conjunt de la ciutadania en virtut de l’accés a la informació pública regulat per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Igualment, l’AMMAT custodia fons privats que han estat cedits per els seus propietaris. Podreu consultar el quadre de fons de l’AMMAT, a més de diversa documentació digitalitzada, al següent enllaç.